Menu

Extra lunchbijeenkomst over 'Stop nu het verplichten van toetsen' (12-03-2021)

Op 12 maart was er een extra online lunchbijeenkomst om met ondertekenaars in gesprek te gaan over het manifest 'Stop nu het verplichten van toetsen'.

We hebben met een aantal ondertekenaars van toets-campagne de verdieping hiervan opgezocht. Het blijkt dat de ondertekenaars in twee groepen te onderscheiden zijn: een groep die dit manifest volledig steunt en vanuit het bestuur de autonomie over toetsen over laat aan de professional. En een groep die de intentie van het toetsmanifest steunt en hierover graag in gesprek wil gaan met collega’s.

In beide groepen is gesproken over de inhoudelijke consequenties, de dialoog met de eigen organisatie en het zichtbaar maken van alternatieven.

De kerngroep heeft eerder een uitvoerige bespreking gevoerd met de directie van de onderwijsinspectie. Immers, met het ondertekenen van het manifest wordt de indruk gewekt dat bestuurders zich mogelijk niet aan de wet gaan houden. De wet schrijft voor dat een eindtoets afgenomen moet worden. De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat ze zal volgen of de scholen van deze besturen een eindtoets afnemen en, indien nodig, zal handhaven. Want, zo is nu de wet en de inspectie dient toe te zien op de naleving ervan. De inspectie heeft toegezegd zich eerst intern te beraden op de situatie en ons te informeren over haar standpunt.

Vervolgens hebben we gesproken over de bedoeling van ons manifest. Waarom we dit systeem willen loslaten en het kind centraal willen stellen. Duidelijk is dat we willen vaststellen wat het resultaat van ons onderwijs is. Dat wil Leve het Onderwijs zeker ook! Géén eindtoets is niet op te vatten als: we willen niks! Sterker nog: we willen juist op zoek gaan naar andere werkwijzen om ‘het kind in beeld’ te hebben. Dat is onze wens en ambitie. Er is nu slechts één methodiek toegestaan binnen de wet en dat is een eindtoets. Daarmee wordt de professional niet in de gelegenheid gesteld eigen werkwijzen in te zetten als deze een eindtoets onwenselijk acht. Op dit punt heeft de inspectie ons aangespoord deze wens om te zetten in een proces om tot een andere invulling te komen. Want de inspectie realiseert zich dat een eindtoets haar beperkingen heeft. De inspectie gaf daarin overigens aan dat zij géén partij kan zijn in dit proces omdat dit conflicteert met haar rol.

Nu is het zaak om verdere invulling te geven aan onze ambitie!


Meer informatie over het 'Stop nu het verplichten van toetsen' Manifest vind je hier.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!